Polityka prywatności Forum

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych – Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/ utrzymywanych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

Forum – Serwis społecznościowy: antyk-styl.eu/forum/ szanuje i chroni dostęp do danych osobowych swoich wszystkich Użytkowników, którzy zarejestrowali się, i tych bez rejestracji, którzy korzystają z Forum – Serwisu społecznościowego: antyk-styl.eu/forum/

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Niniejsza Polityka Prywatności Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/ ma na celu dokładne objaśnienie, w jaki sposób postępujemy z dotyczącymi Państwa informacjami – osobowymi. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

Dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

Przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o administratorze rozumie się przez to Forum – Serwis społecznościowy: antyk-styl.eu/forum/, który samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji na: https://obywatel.gov.pl/polityka-prywatnosci

English EN French FR German DE Italian IT Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK