Regulamin forum

Regulamin forum dyskusyjnego – społecznościowego i zasady dodawania komentarzy na: antyk-styl.eu/forum/

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Forum – Serwis społecznościowy: antyk-styl.eu/forum/, jest dostępny dla wszystkich Użytkowników (bez żadnych opłat) i ma celu promowanie polskiej kultury, historii sztuki i dziedzictwa narodowego na terytorium Polski. Forum społecznościowe antyk-styl.eu/forum/ to darmowy portal społecznościowy miłośników Polskich Zabytków & Antyków: https://antyk-styl.eu/zabytki/.Korzystajcie z Forum społecznościowego (Serwisu społecznościowego): antyk-styl.eu/forum/ i nawiązujcie owocne, życiowe i niepowtarzalne kontakty.

2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiającej ich użytkownikom korzystania z Serwisu (Forum społecznościowego) dyskusyjnego i komentowanie materiałów opublikowanych na: antyk-styl.eu/forum/

3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum – Serwisu Społecznościowego antyk-styl.eu/forum/, lub pod materiałami opublikowanymi w portalu autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji, wymiany zdań i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie mowa o Forum i Serwisie Społecznościowym, bez wyjątków przyjmuje się stosowanie analogicznych zapisów odnośnie komentarzy dodawanych bezpośrednio pod materiałami.

4. Dostęp do Forum – Serwisu Społecznościowego antyk-styl.eu/forum/, daje możliwość przeglądania wpisów oraz zamieszczania własnych komentarzy mają wszyscy użytkownicy sieci odwiedzający portal – serwis społecznościowy (dalej „Użytkownicy”), przy czym osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum – Serwisu Społecznościowego, tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych, (opiekunów prawnych).

5. Dodając komentarz, Użytkownik akceptuje wszystkie warunki  określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzeganiawszystkich obowiązków wynikających z Regulaminu.

6. Forum – Serwis Społecznościowy: antyk-styl.eu/forum/ nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Forum – Portal Społecznościowy antyk-styl.eu/forum/ zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści, opinii, i innych danych na stronach portalu – forum społecznościowego antyk-styl.eu/forum/, łącznie z zawieszeniem konta lub całkowitego jego usunięcia.

7. Forum społecznościowe antyk-styl.eu/forum/ zastrzega sobie prawo moderowania (zmiany) Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów w przypadku zaistniałej takiej potrzeby.

8. Użytkownik korzystający z Forum (z naszego serwisu społecznościowego) antyk-styl.eu/forum/ nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

9. Użytkownik posiada prawo do zaprzestania korzystania z Forum Społecznościowego w każdym czasie, co nie pozbawia:antyk-styl.eu/forum/ prawa do korzystania z wypowiedzi, treści, opinii i pozostałych wszystkich danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum antyk-styl.eu/forum/.

§2 Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum – Serwisu społecznościowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski.

2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/ wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/ jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności bezwzględniezabronione jest:
a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/) lub stanowiących potencjalne zagrożenie naruszenia dóbr osobistych, a zwłaszcza;
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa (czynów prawnie zabronionych) lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie do nienawiści rasowej, kulturowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie przemocy i agresji;
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków, ogłoszeń – wpisów o charakterze seksualnym lub pornografii;
f) rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszanie praw wydawcy portalu antyk-styl.eu/forum/;
j) umieszczanie linków – przekierowań do innych stron www;
k) umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie tzw. łańcuszka;
l) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
m) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy, spamy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące, zgromadzone zasoby na Forum – Serwisie społecznościowym: antyk-styl.eu/forum/;
n) rozpowszechnianie treści naruszających zasady ogólnie przyjętego współżycia społecznego;
o) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej oraz odbiegające (łamiące normy prawne) z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego ;
p) rozpowszechnianie spamu i wszelkie podejmowane działanie na szkodę Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/.

4. Forum – Serwis społecznościowy przeznaczone/y jest do rozpowszechniania treści, wpisów, opinii, wymiany poglądów i informacji w języku polskim. Forum – Serwis społecznościowy antyk-styl.eu/forum/ apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, opinii, etc, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

5. Wszyscy Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum – Serwisiespołecznościowym wyłącznie treści zgodnych – przypisanych z tematyką (konkretnym zagadnieniem) komentowanego materiału.

6. Publikowanie na Forum – Serwisie społecznościowym informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej – wcześniejszej pisemnej(pod rygorem nieważności) zgody antyk-styl.eu/forum/ jest bezwzględnie zabronione.

7. Te same identyczne treści (wypowiedzi), opinie, wymiana informacji i wiedzy nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane – powielane w różnych miejscach Forum – Serwisie społecznościowym antyk-styl.eu/forum/. W przypadku zaistnienia takich sytuacji antyk-styl.eu/forum/ zachowuje – zastrzega sobie prawo do usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum – Serwisu społecznościowego pytań, zagadnień lub innych problemów tematycznych wraz z żądaniem – mających na celu przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej (e-mail) lub za pomocą innego kanału – nośników drogą elektroniczną porozumiewania się na odległość. Forum – Serwis społecznościowy przeznaczony jest do otwartej wymiany informacji, zagadnień, kontaktu pomiędzy Użytkownikami Forum – Serwisu społecznościowego, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników: antyk-styl.eu/forum/.

§3 Prawa autorskie

1. Wszyscy Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum – Serwisu społecznościowego: antyk-styl.eu/forum/ wyłącznie treści (wypowiedzi), opinii, poglądów, informacji – itp. tylko i wyłącznie własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób–prawnych autorów, Użytkownicy zobligowani (zobowiązani) są do jednoznacznego wskazania cytatu (fragmentu treści opisowych na antyk-styl.eu/forum/) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź, wpis, opinie, treści, itp. Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum – Serwisie społecznościowym antyk-styl.eu/forum/, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych na terenie Polski.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum – Serwisu społecznościowego: antyk-styl.eu/forum/ Użytkownik upoważnia antyk-styl.eu/forum/ do korzystania z wszystkich Utworów/Utworu, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych i możliwych polach eksploatacji.

§4 Postanowienia końcowe

1. Forum – Serwis społecznościowy nie odpowiada za treści, wypowiedzi , opinie, wpisy i inne pozostałe publikacje zamieszczane przez Użytkowników  na Forum – Serwisie społecznościowym: antyk-styl.eu/forum/.

2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/ i osób trzecich za zamieszczenie na Forum społecznościowym (Serwisu społecznościowego) wypowiedzi naruszających przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski lub nieprzestrzegania zasad (warunków) wynikające z niniejszego Regulaminu antyk-styl.eu/forum/.

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Forum – Serwis społecznościowy: antyk-styl.eu/forum/ nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/. Zachowujemy jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/, ich redagowania i moderacji (zmiany), a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania, powielania, kopiowania, etc…

4. Forum – Serwis społecznościowy antyk-styl.eu/forum/, zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika (Użytkowników) lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum – Serwisie społecznościowym: antyk-styl.eu/forum/.

5. Forum – Serwis społecznościowy: antyk-styl.eu/forum/ dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum – Serwisu społecznościowego oraz udzielania pomocy wszystkim Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum – Serwisu społecznościowego oraz przypadki naruszenia niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: zabytki@antyk-styl.eu

7. Forum – Serwis społecznościowy: antyk-styl.eu/forum/ może zawiesić lub (całkowicie usunąć Forum społecznościowe antyk-styl.eu/forum/) działalność bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń (skutków prawnych) Użytkowników wobec Forum – Serwisu społecznościowego antyk-styl.eu/forum/.

8. Korzystanie Użytkowników z Forum – Serwisu społecznościowego: antyk-styl.eu/forum/ jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika wszystkich treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania bezwzględnie Regulaminu w całości.

9. Forum – Serwis społecznościowy antyk-styl.eu/forum/ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

English EN French FR German DE Italian IT Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK